Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปีก่อนหน้า    ปีปัจจุบัน

สถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะ Certified Training Partner ของ GRI ในประเทศไทย จัดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพด้านความยั่งยืน ในรายวิชา GRI Standards Certified Training Course (ระยะเวลา 2 วัน) เมื่อวันพฤหัสและศุกร์ที่ 4-5 กรกฎาคม 2567 (ข้อมูลเพิ่มเติม)

มาตรฐาน GRI กับความเข้าใจผิดเรื่องความยั่งยืน
ไทยติดกลุ่มประเทศที่มีการเปิดเผยรายงานความยั่งยืนสูงสุด

 


'ESG100 Company ปี 2567'
นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ (ที่ห้าจากซ้าย) ประธานกรรมการ พร้อมคณะผู้บริหารบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (TPIPP) รับมอบประกาศนียบัตร ESG100 Company ประจำปี 2567 ในฐานะบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) จากนายพิพัฒน์ ยอดพฤติการ (ที่สี่จากซ้าย) ประธานสถาบันไทยพัฒน์ ณ สำนักงานใหญ่ ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ สาทร กรุงเทพฯ นายขันธ์ชัย วิจักขณะ (ที่สี่จากซ้าย) ประธานกรรมการ และนายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ (ที่สามจากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมคณะผู้บริหารบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) (TPIPL) รับมอบประกาศนียบัตร ESG100 ประจำปี 2567 ในฐานะบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) จากนายพิพัฒน์ ยอดพฤติการ (ที่สี่จากขวา) ประธานสถาบันไทยพัฒน์ ณ อาคาร ทีพีไอ ทาวเวอร์ สาทร กรุงเทพฯ นายฉี ชิง-ฟู่ (ที่สองจากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ และนายวิเชียร อมรพูนชัย (ซ้ายสุด) กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (LHFG) รับมอบประกาศนียบัตร ESG100 Company ในฐานะบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ประจำปี 2567 จากนายพิพัฒน์ ยอดพฤติการ (ที่สองจากขวา) ประธานสถาบันไทยพัฒน์ นายศุภวัฒน์ คุณวรวินิจ (คนซ้าย) รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (ETC) รับมอบประกาศนียบัตร ESG100 Company ในฐานะบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ประจำปี 2567 จากนายพิพัฒน์ ยอดพฤติการ (คนขวา) ประธานสถาบันไทยพัฒน์ ณ สำนักงาน เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ กรุงเทพฯ นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ (ที่สองจากขวา) และทีมผู้บริหาร บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ASIAN) รับมอบประกาศนียบัตร ESG100 Company ในฐานะบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ประจำปี 2567 จากนายพิพัฒน์ ยอดพฤติการ (ที่สามจากขวา) ประธานสถาบันไทยพัฒน์ ณ สำนักงานใหญ่ บมจ. เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จังหวัด สมุทรสาคร นายเอกราช พรรณสังข์ (ที่สองจากขวา) กรรมการผู้จัดการ และทีมผู้บริหาร บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (AAI) รับมอบประกาศนียบัตร ESG100 Company ในฐานะบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ประจำปี 2567 จากนายพิพัฒน์ ยอดพฤติการ (ที่สองจากซ้าย) ประธานสถาบันไทยพัฒน์ ณ สำนักงานใหญ่ ถนนพระราม 2 สมุทรสาคร
สถาบันไทยพัฒน์ มอบประกาศนียบัตร “ESG100 Company ปี 2567” ให้แก่องค์กรที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental Social and Governance: ESG) จากการประเมินหลักทรัพย์จดทะเบียน ในปี พ.ศ.2567

ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์
ทีพีไอ โพลีน
แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป
เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์
เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น
เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล

 


สถาบันไทยพัฒน์ ประกาศรายชื่อหลักทรัพย์ที่น่าลงทุนกลุ่ม ESG Emerging ปี 2567 ที่เข้าทำเนียบ ESG100 เป็นครั้งแรก พร้อมกับการเปิดเผย 10 รายชื่อหลักทรัพย์ที่มีผลประกอบการพลิกฟื้นกลุ่ม ESG Turnaround เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับการลงทุนที่คำนึงถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) และสามารถสร้างผลตอบแทนที่ไม่ด้อยกว่าการลงทุนในแบบทั่วไป (รายละเอียด)

 สถาบันไทยพัฒน์ มอบประกาศนียบัตร ESG Emerging Company ปี 2567 แก่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล (LHHOTEL) ในฐานะหลักทรัพย์จดทะเบียนที่น่าลงทุนตามเกณฑ์ประเมินด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล กลุ่ม ESG Emerging (รายละเอียด)

 


สถาบันไทยพัฒน์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน Webinar ครั้งที่ 2 สำหรับองค์กรสมาชิกประชาคมการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน หรือ Sustainability Disclosure Community (SDC) เพื่อส่งเสริมให้องค์กรสมาชิกได้รับความรู้และข้อมูลล่าสุดของมาตรฐานการรายงานสากล GRI Standards ในหัวข้อ Innovating sustainability: the Generative AI revolution เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2567 (รายละเอียด)

 


สถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานแถลง ทิศทาง CSR ปี 2567: ESG in 2024: Who Cares Earns และการเสวนาเรื่อง ESG Premium: Care to Earn ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สี่แยกปทุมวัน ถนนพระราม 1

กำหนดการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เอกสารในช่วงการนำเสนอทิศทาง CSR ปี 2567
เอกสารในช่วงเสวนา ESG Premium: Care to Earn

 


สถาบันไทยพัฒน์ ได้ทำการประเมินแนวโน้มความเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ของภาคธุรกิจ ประจำปี พ.ศ. 2567 ภายใต้รายงานที่มีชื่อว่า ‘ESG in 2024 and Beyond: Who Cares Earns’ ความหนา 34 หน้า สำหรับหน่วยงานและองค์กรธุรกิจที่ต้องการใช้ประเด็นด้าน ESG ในการสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียในระดับต่าง ๆ ได้แนวทางที่สามารถนำไปปรับใช้ตามบริบทของกิจการ เพื่อให้ทันกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิผล

เมื่อ ESG กลายเป็น License to Earn
ทิศทางความยั่งยืนในภาคธุรกิจ

 


ธีม ESG ปี 2024 : Who cares earns
กลยุทธ์ ESG ปี 2024: Chance • Choice • Change
3 ความท้าทายและความเสี่ยง ESG ปี 2024

ข่าวและบทความที่เกี่ยวข้อง
ESG Trends 2024: รับเทรนด์ความเปลี่ยนแปลงระดับโลกที่มาถึงไทย
เทรนด์ ESG ปี 2024 มุ่งสู่แนวคิด “ยิ่งใส่ใจ ยิ่งได้รับ”

 


แนะนำเครื่องมือ Double Materiality
ทวิสารัตถภาพ เครื่องมือความยั่งยืนเทียบสากล External Link
เหรียญ 2 ด้านของความยั่งยืน

 สถาบันไทยพัฒน์ ได้รับการรับรองจากองค์การแห่งความริเริ่มว่าด้วยการรายงานสากล (Global Reporting Initiative: GRI) ให้เป็น GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

ไทยพัฒน์เข้าเป็นหุ้นส่วนฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองจาก GRI
Thaipat Institute becomes the GRI Training Partner in Thailand
รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม

 


Thaipat ESG Index เป็นดัชนี ESG แรกในประเทศไทย ที่ใช้การคำนวณดัชนีด้วยวิธีถ่วงน้ำหนักหลักทรัพย์เท่ากัน (Equal Weighed Index) คือ ให้ความสำคัญกับหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกของดัชนีโดยไม่ขึ้นกับขนาดของหลักทรัพย์ ซึ่งการขจัดปัจจัยในเรื่องขนาดหรือความใหญ่ของหลักทรัพย์ ทำให้ดัชนีสะท้อนความเคลื่อนไหวของราคาได้อย่างทัดเทียมกันในแต่ละหลักทรัพย์ และทำให้โอกาสที่หลักทรัพย์คุณภาพขนาดกลางและขนาดเล็กที่ผ่านเกณฑ์ด้าน ESG ของสถาบันไทยพัฒน์ สามารถส่งผลต่อค่าของดัชนีได้ทัดเทียมกับหลักทรัพย์ขนาดใหญ่
โดยหากเปรียบเทียบผลตอบแทนระหว่าง Thaipat ESG Index (Total Return) ตั้งแต่วันฐาน จนถึงวันที่ 13 พ.ย. 66 กับดัชนี SET100 และ SET50 (Total Return) พบว่า ดัชนี Thaipat ESG ให้ผลตอบแทนรวมอยู่ที่ 22.70% (หรือเฉลี่ยอยู่ที่ 2.47% ต่อปี) ขณะที่ดัชนี SET100 และ SET50 ให้ผลตอบแทนรวมอยู่ที่ 10.74% และ 11.18% (หรือเฉลี่ยอยู่ที่ 1.22% และ 1.27% ต่อปี) ตามลำดับ (อ่านต่อ)

'หุ้น ESG' ให้ผลตอบแทนชนะตลาดจริงหรือ
การลงทุนที่ยั่งยืน เริ่มมีขนาดสินทรัพย์ลดลง

 


สถาบันไทยพัฒน์ ได้เปิดช่องทางการติดต่อสื่อสารผ่าน LINE@ สำหรับผู้ที่สนใจสอบถามข้อมูล หรือต้องการรับข่าวสาร และติดตามความเคลื่อนไหวในงานด้านต่างๆ อาทิ หลักสูตรด้านความยั่งยืน บริการใน Sustainability Store งานบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Service) ต่อรายงานแห่งความยั่งยืน ตามมาตรฐานสากล ฯลฯ
ท่านสามารถเพิ่มเพื่อนโดยระบุชื่อบัญชี LINE ID:
@thaipat หรือคลิกที่ปุ่ม Add Friends
เพิ่มเพื่อน