Thaipat Institute

GRI Certified Training Partner นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556

รู้จัก    CG   ¦   ESG   ¦   CSR   ¦   CSV   ¦   SD   ¦   SE   ¦   SB

พัฒนาการก่อนการจัดทำ ESG Private List

หน้าหลัก      ที่มา      หลักเกณฑ์      ทำเนียบบริษัท

ในปี พ.ศ. 2557 สถาบันไทยพัฒน์ ได้จัดตั้งหน่วยงาน ESG Rating ขึ้น เพื่อบุกเบิกการพัฒนาฐานข้อมูลด้านความยั่งยืนของธุรกิจในประเทศไทย ถัดมาในปี พ.ศ. 2558 ได้ริเริ่มจัดทำรายชื่อ 100 หลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล หรือ ESG100 List สำหรับรองรับความต้องการของผู้ลงทุนที่ให้น้ำหนักการลงทุนในบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการกำกับดูแลกิจการที่ดี

และในปี พ.ศ. 2561 ได้จัดทำดัชนี อีเอสจี ไทยพัฒน์ หรือ Thaipat ESG Indices ดัชนี ESG แรกในประเทศไทยที่ใช้การคำนวณดัชนีด้วยวิธีถ่วงน้ำหนักหลักทรัพย์เท่ากัน (Equal Weighed) เพื่อใช้เป็นดัชนีอ้างอิงสำหรับการลงทุน (Investable Index) ในหลักทรัพย์คุณภาพที่ผ่านเกณฑ์ประเมินด้าน ESG ของสถาบันไทยพัฒน์ โดยมี S&P Dow Jones เป็นผู้คำนวณและเผยแพร่ข้อมูลดัชนี ผ่านหน้าจอ Bloomberg และ Reuters ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วโลก

ต่อมาในปี พ.ศ. 2563 ได้เพิ่มการจัดทำรายชื่อหลักทรัพย์ที่น่าลงทุนกลุ่ม ESG Emerging เป็นทางเลือกสำหรับการลงทุนในหลักทรัพย์ที่สามารถสร้างผลตอบแทนจากปัจจัย ESG ในฐานะบริษัทวิถียั่งยืนที่น่าลงทุน โดยพิจารณาจากข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG ว่ามีแนวโน้มที่จะสร้างผลตอบแทนเพิ่มขึ้นในระยะยาวให้แก่ผู้ลงทุน

และในปี พ.ศ. 2566 ได้ดำเนินการจัดทำและประกาศรายชื่อ กลุ่มหลักทรัพย์ ESG Turnaround ในฐานะบริษัทวิถียั่งยืนที่มีผลประกอบการพลิกฟื้น ด้วยโอกาสการสร้างผลตอบแทนจากหลักทรัพย์ที่กำลังอยู่ในช่วงฟื้นตัวและมีปัจจัย ESG สนับสนุน

หน่วยงานหรือสถาบันการเงินที่สนใจขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนในกลุ่มบริษัทนอกตลาด (Private Markets) และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างระบบนิเวศแห่งความยั่งยืนในประเทศไทย สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน่วยงาน ESG Rating ในสังกัดสถาบันไทยพัฒน์ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป